Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Badass | Leena World

 

Artikel 1 Definities

 1. Eenmanszaak Badass (hoofdinschrijving) is een Eenmanszaak die zich ten doel stelt het collectieve bewustzijn verhogen. Leena World is een handelsnaam onder de hoofdinschrijving Badass.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever en of klant” verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Leena World en Leena World de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen Leena World en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Leena World en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever en of klanten geleverde producten en diensten, onder andere artikelen, cursussen, workshops, online producten alsmede alle andere door Leena World ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website www.leenaworld.com.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Leena World gesloten Overeenkomsten waarbij Leena World Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Leena World overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Leena World via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
 4. Als Leena World een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Leena World kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Leena World dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Leena World deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Leena World.
 7. Wanneer je een kaartje hebt aangeschaft voor een cursus of workshop heb je toegang tot een gesloten platform waar de cursus op gegeven wordt. Restitutie van het kaartje is niet mogelijk.
 8. De deelnemers van de cursussen, workshops en Instagram cursussen mogen de inhoud van het net genoemde alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren of openbaar te maken zonder expliciete toestemming van Leena World. 
 9. Het delen van een deelname aan een van deze diensten is wel toegestaan tot op zekere hoogte. Er mogen per persoon hooguit 5 screenshots gemaakt en gedeeld worden met naamsvermelding van Leena World erbij.
 10. Leena World is inspanningsplichtig en niet resultaatplichtig. Dat houdt in dat de deelnemer van de Instagram Cursussen, workshops en cursussen zichzelf moeten inzetten om een bepaald resultaat te behalen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Leena World zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Leena World heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Leena World de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Leena World worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leena World aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leena World worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leena World zijn verstrekt, heeft Leena World het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Leena World zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Badass hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Leena World dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Leena World en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Leena World op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Leena World en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 5. Leena World heeft in ten alle tijden het recht op prijzen van alle diensten aan te passen.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Leena World is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Leena World goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Leena World bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leena World gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Annulering

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Leena World heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt via facturatie, iDeal en PayPal .
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Leena World mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Leena World besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Het staat Leena World vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 7 van dit artikel niet heeft voldaan.

 

Artikel 9 Levering

 1. De levertijd wordt in samenspraak bepaald met de opdrachtgever .
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Leena World. Leena World zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Leena World is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever . 

Artikel 10 Garanties

 1. Leena World is verplicht de Opdrachtgever/klant een dienst- en of product aan te leveren die overeenkomt met de offerte/overeenkomst. Mocht dit niet het geval zijn dan is Leena World verplicht het product te vervangen, te repareren of de koopprijs terug te betalen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Leena World is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Leena World nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten of Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten of Diensten te weigeren, noch is Leena World enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Leena World is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Leena World, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Leena World om, als een door Leena World ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Leena World is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Leena World is niet aansprakelijk voor eventuele verschuivingen op de Website.
 6. Leena World is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Leena World voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Leena World aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Leena World met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Leena World is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Leena World niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leena World.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Leena World, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Leena World zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Leena World, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Leena World overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Leena World heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Leena World kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Leena World behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leena World van gegevens. Opdrachtgever zal Leena World vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever/klant een klacht heeft dient Opdrachtgever/klant dit schriftelijk te zenden aan hi@leenaworld.com. 

Artikel 16 Identiteit van    

 1. Leena World is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76398137 en draagt btw-identificatienummer NL003081560B79. Badass is gevestigd aan het Savelsbos 52 (2716HB) te Zoetermeer en is een handelsnaam onder hoofdinschrijving Badass.
 2. Leena World is per e-mail te bereiken via hi@leenaworld.com, middels de Website www.leenaworld.com.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Leena World en haar Opdrachtgever/klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Leena World en Opdrachtgever/klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank in Den Haag.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.